PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

 

 

 

Silnice III/4686 a III/04826 Chotěbuz

Nabízíme služby v oblasti projektování dopravních staveb, dozorování a inženýrské činnosti (projednání s dotčenými orgány a správci TI a DI). Zpracováváme projektové dokumentace pro:

  • Novostavby komunikací (silnice, místní komunikace, účelové komunikace, lesní cesty)
  • Úpravy křižovatek
  • Rekonstrukce, opravy a přeložky silnic, místních a účelových komunikací vč. propustků, mostů a souvisejících konstrukcí
  • Nemotoristické komunikace (cyklostezky, chodníky)
  • Zpevněné plochy různého funkčního využití (parkoviště, zásobovací dvory, manipulační plochy)
  • Pasporty komunikací a dopravního značení

Přidanou hodnotou našich projektů je kompletní konzultační činnost a znalost litery stavebního zákona, tak aby Váš záměr mohl být v co nejkratší době povolen a realizován. Sledujeme aktuální trendy a vývoje ve stavebnictví, kdy zadané projekty zpracováváme tak, aby vyhovovaly požadavkům investora.